Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

W uchwalonych we wrześniu 2005 przez Zebranie Ogólne „Wartościach i kierunkach rozwoju ...” został wyznaczony kierunek działań dla naszego Towarzystwa na najbliższe lata.
Ogólny plan zmian w tym kierunku określił dn. 30.06.2006 Zarząd Główny przyjmując Strategię Towarzystwa na lata 2006-2015.
Obydwa dokumenty powstawały w procesie ciągłych konsultacji, początkowo w zespołach projektowych, następnie w kołach, w końcu w Zarządzie Głównym lub na Zebraniu Ogólnym.

Strategia zawiera analizę otoczenia, w którym działamy, analizę naszej organizacji, ale przede wszystkim wizję naszego Towarzystwa wyrażoną w konkretnych miarach oraz najważniejsze cele i proponowane działania w pięciu obszarach, uznanych za kluczowe dla Towarzystwa.

Wizja

Tabela poniżej przedstawia obecny i przyszły obraz Towarzystwa przy użyciu miar, które uznaliśmy za najważniejsze wskaźniki naszej pracy. Wychodzimy z założenia, że jedynie  konkretnie sformułowana wizja może stać się prawdziwym wyzwaniem dla całego Towarzystwa i motywować do działania.

Lp Miara 2006 2010 2015
1 Liczba osób usamodzielnionych 296 350 430
2 Liczba przyjęć do placówek 4000 5500 7000
3 Liczba profesjonalnej kadry ? 80% 100%
4 Poziom zadowolenia korzystających z pomocy ? +10% +20%
5 Liczba placówek spełniających standardy działania ? 50% 100%
6 Liczba miejsc w placówkach w ogóle 3200 3300 3500
7 Liczba godzin pracy wolontariuszy
Liczba godzin pracy członków kół
? +30% +50%
8 Liczba placówek zachowujących standardy bytowe ? 50% 80%
9 % dochodów ze źródeł niepublicznych 50% 55% 60%
10 Liczba zdeklarowanych abstynentów ? +10% +20%
11 Liczba członków płacących składki ? 2000 4000
12 Liczba pracujących realnie kapelanów 25 35 45
13 Liczba kół na nowych terenach 1 5 10
14 Ośrodek badawczy 0 1 1

Niektóre miary nie są jeszcze stosowane, stąd brak danych w tych pozycjach, część z nich wymaga doprecyzowania, abyśmy je wszyscy jednakowo rozumieli.

Obszary kluczowe dla rozwoju Towarzystwa:

Pierwszy obszar - proces pomocy bezdomnym

Chcemy, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, opracować i wprowadzić jednolity model pomocy osobom bezdomnym. W tym celu podejmiemy następujące działania:

 1. Wyróżnienie kategorii społecznych objętych pomocą TPBA, zdefiniowanie pojęć, zbadanie ich liczebności.
 2. Zbadanie funkcjonowania systemów już działających w kilku kołach.
 3. Opracowanie modelu pomocy.
   a) Określenie rodzajów placówek potrzebnych dla poszczególnych grup odbiorców pomocy
   b) Określenie standardów bytowych w poszczególnych rodzajach placówek
   c) Określenie standardów działania w poszczególnych rodzajach placówek
   d) Określenie profili kompetencyjnych pracowników merytorycznych
 4. Opracowanie modelu finansowania placówek zapewniającego spełnienie standardów, oraz planu  jego  prawnego umocowania (konsultacje z innymi podmiotami, prezentowanie urzędnikom i posłom)
 5. Opracowanie planu wprowadzenia modelu w Towarzystwie:
   a) opracowanie  planu kierunkowego
   b) konsultacje planu kierunkowego w kołach
   c) opracowanie planu szczegółowego
   d) opracowanie sposobów wsparcia merytorycznego i finansowego dla kół
 6. Wprowadzanie modelu, monitorowanie i ewaluacja

Drugi obszar - formacja duchowa pracowników i członków

Jako docelowy stan na rok 2015 chcemy, aby wszyscy pracownicy Towarzystwa:

 • wyznawali w życiu wartości chrześcijańskie
 • wykonywali pracę w duchu św. Brata Alberta
 • posiadali osobiste predyspozycje do pracy z bezdomnymi
 • systematycznie podnosili kwalifikacje zawodowe
 • wykazywali się nienaganną postawą etyczną.

Narzędziem do osiągnięcia tego celu ma być opracowanie i wprowadzenie programu formacji duchowej, obejmującego pracowników i członków Towarzystwa.

W tym celu należy wykonać następujące zadania:

 1. opracowanie szkicu dotyczącego zasad, celów oraz sposobów formacji
 2. opracowanie metodologii i wykonanie badań nad stanem rozwoju duchowego oraz skuteczności istniejących metod formacji w Towarzystwie
 3. stworzenie wytycznych rekrutacji pracowników
 4. sformułowanie, uruchomienie i kontrolowanie realizacji programu formacyjnego.

Trzeci obszar - Towarzystwo w środkach społecznej komunikacji

Wyzwaniem dla nas w tym obszarze jest wykorzystanie trzech elementów: fundraisingu, komunikacji społecznej i edukacji społecznej.

 • W zakresie komunikacji społecznej celem jest popularyzacja problematyki bezdomności oraz prezentowanie Towarzystwa jako największego organizatora pomocy dla bezdomnych w Polsce. Nie można też zapominać o budowaniu reputacji wewnątrz organizacji.
 • W zakresie edukacji celem jest zmiana postawy Polaków wobec problematyki bezdomności oraz osób bezdomnych. Dzięki temu będzie można w efektywniejszy sposób przyczynić się do reintegracji bezdomnych.
 • Wykorzystanie fundraisingu zakłada pozyskiwanie funduszy krajowych oraz unijnych, które przyczynią się do rozwoju Towarzystwa oraz promowania organizacji na szerszą skalę.

Zakładamy prowadzenie następujących działań:

 1. Przybliżenie działalności TPBA w naszych placówkach (jadłodajniach, noclegowniach, schroniskach)
 2. Opracowanie książki tożsamości wizualnej TPBA
 3. Pozyskiwanie środków
 4. Aktualizacja danych na aktywnej stronie internetowej
 5. Pozyskanie sponsorów strategicznych
 6. Pozyskanie patronatu medialnego
 7. Edukacja społeczna (współpraca ze szkołami, uczelniami wyższymi)
 8. Zmiana wizerunku bezdomnego
 9. Stworzenie spójnego wizerunku TPBA
 10. Lobbing na różnych szczeblach
 11. Utworzenie ogólnopolskiego „dnia bezdomnego”

Czwarty obszar - pozyskiwanie i aktywizacja członków

Konieczne jest podjęcie działań, które umożliwią osiągnięcie następujących celów:

 • Wzrost liczby członków, z naciskiem na włączenie w działania ludzi młodych
 • Kształtowanie i kreowanie liderów – poszukiwanie następców
 • Edukacja duszpasterzy i kleryków w zakresie oczekiwań i potrzeb Towarzystwa
 • Pozyskiwanie profesjonalistów uformowanych w zakresie nauki społecznej Kościoła i duchowości św. Brata Alberta
 • Jeszcze większa integracja członków i pracowników Towarzystwa na płaszczyźnie duchowej, organizacyjnej i towarzyskiej
 • Praca w klimacie w którym każdy członek czuje się potrzebny, ma możliwość doskonalenia swych umiejętności oraz jego praca jest doceniana.

Tymi działaniami będą m.in.:

 1. Analiza potrzeb w zakresie zatrudniania specjalistów ( psychologów, psychiatrów, trenerów pracy w grupie) lub świadczenia pomocy przez ww specjalistów.
 2. Organizowanie warsztatów, spotkań, wyjazdów w obrębie kół.
 3. Budowanie szkolnych kół Towarzystwa po prelekcjach i spotkaniach z młodzieżą.
 4. Organizowanie lokalnych spotkań integrujących w ramach kół i oddziałów w tym Mszy świętych w intencji Towarzystwa.

Piąty obszar - budowa zintegrowanego systemu informatycznego

System ma być pomocny w rozwiązaniu 2 problemów w Towarzystwie: problemu wielkości (trudności ze ściąganiem danych) i problemu niespójności (doświadczenie i wiedza są nierównomiernie rozłożone w poszczególnych placówkach, brak wymiany dóbr i doświadczeń). Zadaniem systemu będzie także pomiar realizacji celów strategicznych.

Elementami systemu mają być:

 • Baza danych (bezdomnych mężczyzn, członków, pracowników, środków trwałych, danych finansowych kół, danych ze sprawozdań merytorycznych )
 • Baza wiedzy (baza dobrych praktyk, najczęściej potrzebne powszechne akty prawne, nasze wewnętrzne przepisy i regulaminy)
 • Forum współpracy (potrzebuję – oddam, informacja o wolnych miejscach, forum dyskusyjne na tematy merytoryczne, narzędzie pracy grupowej, narzędzie wspomagające projekty)

Główne zadania do wykonania to:

 1. Inwentaryzacja stanu istniejącego, zdefiniowanie potrzeb, wybór dostawcy
 2. Przygotowanie wersji testowej, pilotaż w 6 kołach, analizy i wnioski
 3. Wprowadzenie zmian – wersja docelowa, wdrożenie we wszystkich kołach

Podsumowanie

Przyjęcie Strategii przez Zarząd Główny jest symbolicznym momentem, od którego nasze działania mają szansę być:

 • bardziej wspólne i lepiej ukierunkowane, bo oparte na przyjętych przez Zebranie Delegatów „ Wartościach i kierunkach rozwoju”,
 • efektywniejsze, bo skupione na obszarach wskazanych przez Zarząd Główny, lepiej zorganizowane, bo znamy nasze słabe i silne strony,
 • łatwiej weryfikowane, bo opatrzone miarami przez nas wybranymi,
 • bardziej zrozumiałe, bo wypracowane i przedyskutowane przez kilkadziesiąt osób w okresie wielu miesięcy.

Nad realizacją strategii w poszczególnych obszarach zgodnie z decyzjami Zarządu Głównego czuwa pięć zespołów wykonawczych, ale uda się ją zrealizować tylko wtedy, gdy każdy z nas na miarę swoich możliwości podejmie stojące przed naszym Towarzystwem zadania.
Strategia ma być corocznie aktualizowana, stosownie do stanu realizacji i nowych okoliczności.

Wednesday the 19th - - Joomla 3.3 Templates