Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Statut Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (pobierz)


STATUT

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Towarzystwo powstało w pamiętnym 1981 roku pod nazwą: Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego. W roku 1989 przyjęło nazwę: Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, a w roku 1995: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

_________________________________________________________

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba Towarzystwa

§ 1

Stowarzyszenie – zwane dalej Towarzystwem - nosi nazwę: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta i może używać nazwy skróconej BratAlbert.Org lub TPBA.

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miasto Wrocław.

§4

1.Towarzystwo jest katolicką organizacją dobroczynną.

2.Towarzystwo jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach, pod- lega również przepisom ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dotyczącym organizacji katolickich.

3.Konferencja Episkopatu Polski pełni wobec Towarzystwa funkcje władzy kościelnej przewidziane w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Rozdział II

Cele i środki działania Towarzystwa

§5

1.Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i innym osobom potrzebującym pomocy – w duchu patrona, św. Brata Alberta.

2.Misja Towarzystwa zapisana jest w dokumencie „Wartości i kierunki rozwoju” przyjętym w 2005 roku przez Zebranie Ogólne Towarzystwa.

§6

1.Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

a)zakładanie i prowadzenie placówek całodobowego pobytu, schronisk, ochronek, noclegowni, hospicjów, domów pomocy społecznej, mieszkań wspieranych, przedsiębiorstw podmiotu leczniczego oraz prowadzenie innych placówek niezbędnych do realizacji niżej wymienionych obszarów działania;

b)udzielanie wsparcia duchowego;

c)udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej i prawnej;

d)udzielanie pomocy materialnej (nocleg, wyżywienie, odzież, itp.);

e)wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym prowadzenia działalności leczniczej;

f)występowanie w imieniu osób bezdomnych w obronie należnych im praw;

g)organizowanie pracy dla osób bezdomnych, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i kondycję zdrowotną;

h)pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej;

i)prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym pieczy zastępczej;

j)przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie terapii uzależnień;

k)prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

l)udzielanie pomocy osobom przebywającym w zakładach karnych i opuszczającym te zakłady (pomoc postpenitencjarna);

m)promowanie ochrony środowiska i prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej;

n)promowanie kultury fizycznej i profilaktyki zdrowia;

o)komunikację społeczną (w tym organizację wydarzeń, kampanii i konferencji) oraz edukację (w tym działalność informacyjna, szkoleniowa, konsultacyjna i wydawnicza) w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych.

2.Każdy zakres działalności może być prowadzony zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

§ 7

Towarzystwo dla realizacji celów statutowych:

a)współdziała z administracją rządową, samorządem terytorialnym, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz partnerami zagranicznymi działającymi na polu pomocy osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie;

b)prowadzi działalność informacyjną i inspiruje badania naukowe nad bezdomnością;

c)szkoli pracowników, wolontariuszy i podopiecznych oraz prowadzi działalność formacyjną;

d)może prowadzić działalność gospodarczą;

e)prowadzi działalność kulturalną, oświatową i sportową w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§8

1.Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy; do prowadzenia swych zadań może zatrudniać pracowników.

2.Towarzystwo może korzystać również z pracy podopiecznych w ramach prowadzonych działań reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych. Praca powyższa może mieć charakter wolontariatu lub nieodpłatnych działań edukacyjnych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

1.Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat.

2.Członkostwo Towarzystwa powstaje:

a)po złożeniu deklaracji członkowskiej - w drodze uchwały zarządu Koła;

b)w wypadku członków założycieli nowego koła z dniem podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o powołaniu tego koła.

3.Równocześnie można być członkiem tylko jednego koła.

4.Od decyzji odmownej o przyjęciu do Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego.

§ 10

1.Członkowie mają prawo do:

a)korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;

b)zgłaszania wniosków, uwag oraz podejmowania inicjatyw;

c)pisemnego powiadamiania o treści uchwał władz Towarzystwa dotyczących ich indywidualnych praw.

2.Członkowie mają obowiązek:

a)brania czynnego udziału w realizacji celów Towarzystwa oraz spełniania swoich zadań organizacyjnych;

b)przestrzegania postanowień Statutu;

c)podporządkowania się uchwałom i decyzjom władz Towarzystwa;

d)regularnego opłacania składek członkowskich;

e)szerzenia idei Towarzystwa i pozyskiwania nowych członków;

f)wskazania aktualnego adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej dla doręczania powiadomień. Udokumentowane wysłanie korespondencji na jeden ze wskazanych adresów uznaje się za jej skuteczne doręczenie.

3.Członkowie Towarzystwa, wolontariusze i inne osoby, wykonujące czynności zlecone przez władze Towarzystwa mogą otrzymać zwrot kosztów podróży i pobytu w delegacji według zasad ustalonych przez Radę Naczelną.

§ 11

1.Członkostwo ustaje wskutek:

a)wystąpienia z Towarzystwa;

b)skreślenia z listy członków;

c)wykluczenia z Towarzystwa.

2.Skreślenie następuje uchwałą zarządu koła, w przypadku długotrwałego uchylania się od udziału w realizacji zadań Towarzystwa lub nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej dwóch lat. Od uchwały o skreśleniu przysługuje odwołanie do zebrania koła, od którego uchwały w terminie 2 tygodni przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.

3.Wykluczenie z Towarzystwa następuje postanowieniem Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV

Struktura Towarzystwa

§ 12

1.Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest koło. Każde koło posiada odrębną osobowość prawną, działa jednak w oparciu o statut Towarzystwa i realizuje jego misję zawartą w dokumencie „Wartości i kierunki rozwoju”.

2.Koła Towarzystwa mają obowiązek partycypować w ponoszeniu kosztów funkcjonowania władz naczelnych na zasadach określonych uchwałą Rady Naczelnej.

3.Podstawowa działalność Towarzystwa w szczególności w postaci prowadzenia stacjonarnych i niestacjonarnych placówek pomocowych wykonywana jest tylko przez koła Towa- rzystwa.

4.Wzajemne wspieranie się poszczególnych kół oraz pomoc Zarządu Głównego, nie jest wykonywaniem transakcji gospodarczych.

5.Udzielając pomocy osobom potrzebującym koła nie są związane ustalonym dla koła terytorialnym zakresem działania.

§13

1.Do powołania koła niezbędna jest uchwała co najmniej piętnastu założycieli koła; w zebraniu założycielskim uczestniczy obowiązkowo członek Zarządu Głównego Towarzystwa.

2.Uchwałę o założeniu koła Towarzystwa zatwierdza Zarząd Główny podejmując uchwałę o powołaniu nowego koła.

3.Uchwała założycielska i uchwała Zarządu Głównego stanowią podstawę wpisu koła do Krajowego Rejestru Sądowego.

§14

1.Od uchwały Zarządu Głównego odmawiającej powołania koła założycielom przysługuje w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały odmownej odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.

2.Rozstrzygnięcie Sądu Koleżeńskiego jest ostateczne.

§ 15

Koła Towarzystwa mogą zawierać porozumienia w celu wspólnego realizowania celów Towarzystwa, w szczególności tworzyć partnerstwa kół określając w porozumieniu kompetencje, sposób funkcjonowania i sposób finansowania takiego partnerstwa.

V. Władze Towarzystwa

1.Postanowienia ogólne

§16

1.Naczelnymi władzami Towarzystwa są:

a)Zebranie Delegatów Towarzystwa – zwane dalej Zebraniem Delegatów;

b)Rada Naczelna;

c)Prezes Towarzystwa;

d)Zarząd Główny;

e)Główna Komisja Rewizyjna;

f)Sąd Koleżeński.

2.Do władz naczelnych Towarzystwa – z zastrzeżeniem § 24 – mogą być wybierani rów-nież członkowie Towarzystwa niebędący delegatami na Zebranie Delegatów.

3.Władzami Koła są:

a)Zebranie Koła;

b)Prezes Koła;

c)Zarząd Koła;

d)Komisja Rewizyjna Koła.

§17

1.Kadencja władz w Towarzystwie na wszystkich szczeblach oraz kadencja delegatów na Zebranie Delegatów wynosi 4 lata. Kadencja delegatów na Zebranie Delegatów rozpoczyna swój bieg od dnia Zebrania Delegatów i wygasa w dniu poprzedzającym Zebranie Delegatów zwołane po upływie 4 lat.

2.Zebranie Delegatów i Zebranie Koła mogą uchwałą skrócić lub wydłużyć nie więcej niż o rok kadencję odpowiednio władz naczelnych lub władz koła.

§18

1.Wybory do władz wszystkich szczebli dokonywane są bezwzględną większością głosów w głosowaniach tajnych. Na tych samych zasadach dokonuje się odwołania władz lub poszczególnych ich członków z tym, że wniosek o odwołanie, jeżeli nie pochodzi od uprawnionych niniejszym statutem władz, przed głosowaniem musi zyskać pisemne poparcie ¼ członków organu uprawnionego do odwołania. Osoba zgłaszająca kandydata do władz nieobecnego na zebraniu wyborczym ma obowiązek przedłożyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.

2.Członkostwo we władzach Towarzystwa ustaje na skutek odwołania lub złożenia rezygnacji.

3.Głosowania w innych sprawach – z zastrzeżeniem §§ 31 ust.7, 43 ust.2, 44 ust.1 oraz 45 - rozstrzygane są zwykłą większością głosów; w wypadku równego rozkładu głosów rozstrzyga głos prezesa lub przewodniczącego organu.

4.Głosowania w sprawach osobowych – w szczególności co do udzielenia absolutorium władzom Towarzystwa – są tajne.

5.Do ważności uchwał zebrań koła i Zebrania Delegatów oraz do wyboru wady wzmagane jest prawidłowe powiadomienie o terminie i porządku zebrania; nie jest wymagane quorum na tych zebraniach, z zastrzeżeniem § 44 i § 45 oraz z zastrzeżeniem, że w podejmowaniu uchwały uczestniczyć musi nie mniej niż 50% osób przybyłych na zebranie.

6.Do ważności uchwał innych organów kolegialnych Towarzystwa niezbędne jest prawidłowe powiadomienie oraz obecność co najmniej 50% członków organu. Posiedzenia władz wszystkich szczebli, w szczególności podejmowane uchwały, są protokołowane.

7.Powiadomień dokonuje się do rąk własnych za potwierdzeniem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany adres elektroniczny osoby uprawnionej – wysłanymi co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania.

§ 19

Każdemu kołu Towarzystwa przysługuje prawo wyboru jednego delegata na Zebranie Delegatów. Koła, które prowadzą więcej niż jedną placówkę całoroczną dla podopiecznych maja prawo do wyboru dwóch delegatów na Zebranie Delegatów. O ilości delegatów rozstrzyga uchwałą Zebranie Koła. Koło może wybrać również zastępcę delegata.

§20

1.Członkowie władz Towarzystwa funkcje swe pełnią honorowo (nieodpłatnie).

2.Prezes Towarzystwa oraz członkowie Zarządu Głównego mogą być zatrudnieni w Towarzystwie na podstawie uchwały Rady Naczelnej na warunkach w niej określonych. Rada Naczelna wyznacza osobę do reprezentowania Towarzystwa jako Pracodawcy wobec Prezesa Towarzystwa.

3.Prezes Koła lub członek zarządu koła może być zatrudniony w Towarzystwie na podstawie uchwały Zebrania Koła określającej warunki zatrudnienia. Zebranie Koła wskazuje osobę do reprezentowania Koła jako Pracodawcy wobec Prezesa Koła.

4.Pracownicy Towarzystwa mogą stanowić co najwyżej 30% składu Zarządu Koła.

§21

1.Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą być odpowiednio: członkami Zarządu Głównego i Zarządu Koła ani pozostawać w związku mał- żeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu Głównego lub zarządu koła.

2.Członkami Zarządu Głównego, Zarządu Koła, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

V.2. Zebranie Delegatów Towarzystwa

§22

1.Najwyższą władzę Towarzystwa stanowi Zebranie Delegatów Towarzystwa zwoływane co najmniej raz na dwa lata. Zebranie Delegatów obraduje w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.

2.Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny z inicjatywy własnej lub Rady Naczelnej a także na pisemny wniosek 1/3 zarządów kół lub 1/3 delegatów.

3.Zebranie Delegatów może też być zwoływane:

a)uchwałą Rady Naczelnej;

b)uchwałą Głównej Komisji Rewizyjnej;

4.W Zebraniu Delegatów Towarzystwa oprócz delegatów kół Towarzystwa uczestniczą członkowie władz naczelnych Towarzystwa oraz mogą uczestniczyć pozostali członkowie Towarzystwa i zaproszeni goście. Prawo głosowania na Zebraniu Delegatów przysługuje jedynie delegatom oraz Prezesowi Towarzystwa.

§23

Do kompetencji Zebrania Delegatów należą wszystkie sprawy niezastrzeżone niniejszym statutem dla innych władz, a w szczególności:

1.wybór władz naczelnych Towarzystwa z wyjątkiem członków Zarządu Głównego,

2.podejmowanie uchwał w sprawie kierunków i programu działania Towarzystwa,

3.udzielanie Radzie Naczelnej absolutorium po wysłuchaniu jej sprawozdania oraz opinii

Głównej Komisji Rewizyjnej,

4.uchwalanie zmian Statutu,

5.powzięcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,

V.3. Rada Naczelna

7

§24

1.Zebranie Delegatów wybiera spośród delegatów Radę Naczelną w składzie od 15 do 20 osób w tym Prezes Towarzystwa.

2.Rada Naczelna może kooptować do swego składu dodatkowych członków, także spośród członków Towarzystwa niebędących delegatami, w ilości nie większej niż ¼ składu Rady Naczelnej wybranego przez Zebranie Delegatów.

§25

1.Do kompetencji Rady Naczelnej należy:

a)uchwalanie wytycznych w przedmiocie wykonania uchwał Zebrania Delegatów;

b)uchwalanie stanowiska Towarzystwa w sprawach polityki państwa oraz samorządów terytorialnych w sprawach dotyczących zakresu działalności Towarzystwa;

c)uchwalanie regulaminów prowadzenia i finansowania przez Towarzystwo i jego koła inwestycji, w tym określanie kwot minimalnych, przy przekroczeniu których wymagana jest zgoda Zarządu Głównego;

d)określanie kwot zawieranych umów lub zaciąganych zobowiązań, których przekroczenie wymaga uprzedniej uchwały zarządu Koła lub Zarządu Głównego;

e)uchwalanie instrukcji wewnętrznych, wytycznych do regulaminów oraz wzorów dokumentów dla kół Towarzystwa;

f)zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

g)uchwalanie na wniosek Zarządu Głównego obowiązującego w Towarzystwie regulaminu wynagrodzeń oraz zasad zwrotu kosztów za podróże służbowe dla pracowników oraz dla członków i wolontariuszy Towarzystwa;

h)uchwalanie na wniosek Zarządu Głównego innych niezbędnych regulacji z zakresu działania Towarzystwa wymaganych przepisami obowiązującego prawa;

i)przygotowywanie projektu regulaminu Zebrania Delegatów, propozycji do porządku obrad Zebrania oraz projektów uchwał Zebrania Delegatów;

j)określanie na wniosek Prezesa Towarzystwa ilościowego składu Zarządu Głównego;

k)powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Głównego;

l)uchwalanie rocznych planów działalności i planu finansowego Zarządu Głównego;

m)zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Towarzystwa;

n)podejmowanie uchwał o rozpoczęciu przez Towarzystwo prowadzenia działalności gospodarczej i określanie formy tej działalności zgodnie z § 41;

o)ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad podziału składki;

p)ustalanie zasad finansowania przez koła funkcjonowania władz naczelnych Towarzystwa;

q)ustalanie sposobów wyróżniania i nagradzania osób zasłużonych dla Towarzystwa;

r)podejmowanie uchwał o wstępowaniu do związków stowarzyszeń i federacji oraz o występowaniu z nich.

2.Zarządowi Głównemu Towarzystwa przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.

§26

1.Posiedzenia Rady Naczelnej zwołuje Prezes Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na wniosek 5 jej członków, ustala ich porządek oraz kieruje posiedzeniami Rady Naczelnej.

2.Posiedzenia Rady Naczelnej mogą być także zwołane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jeżeli Prezes Towarzystwa nie zwoła posiedzenia w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego lub w terminie 14 dni nie zrealizuje wniosku 5 członków Rady o zwołanie posiedzenia.

3.Posiedzenia Rady Naczelnej zwoływane są co najmniej 2 razy do roku.

4.Obsługę posiedzeń Rady Naczelnej w tym sekretarską oraz niezbędne materiały informacyjne zapewnia Zarząd Główny.

5.Posiedzenia Rady Naczelnej odbywają się w siedzibie Zarządu Głównego. Na zaproszenie zarządów kół, jeżeli występuje potrzeba rozstrzygnięcia spraw istotnych dla funkcjonowania Koła i zapoznania się z jego pracą, posiedzenia mogą odbywać się poza Wrocławiem.

6.W wyjątkowych sytuacjach wymagających opinii lub stanowiska Rady Naczelnej w sprawach dotyczących projektów aktów prawnych lub dokumentów programowych państwa, a także przyjęcia regulacji niezbędnych dla funkcjonowania Towarzystwa, dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania obiegiem.

V.4. Prezes Towarzystwa

§27

1.Prezes Towarzystwa z momentem wyboru staje się równocześnie członkiem Rady Naczelnej oraz Zarządu Głównego i kieruje ich pracami.

2.Do szczególnych obowiązków Prezesa należy:

a)reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i jednoosobowe podpisywanie dokumentów Towarzystwa w tym w postępowaniach sądowych i administracyjnych - z wyjątkiem zaciągania zobowiązań majątkowych;

b)wnioskowanie o powołanie i odwołanie członków Zarządu Głównego;

c)zawieranie umów z pracownikami Zarządu Głównego bez względu na formę prawną (stosunek pracy, zlecenie, dzieło);

d)udział w pracach władz państwowych i samorządowych w zakresie spraw związa- nych z działalnością Towarzystwa;

e)utrzymywanie kontaktów z samorządami terytorialnymi i ich związkami;

f)utrzymywanie kontaktów z władzami kościelnymi, w tym starania o pozyskiwania kapelanów dla kół;

g)wizytowanie kół Towarzystwa;

h)udzielanie pełnomocnictw w sprawach objętych kompetencjami Prezesa.

3.Prezes Towarzystwa na posiedzeniach Rady Naczelnej reprezentuje Zarząd Główny, referuje projekty uchwał oraz składa informację o działalności Zarządu. Pod nieobecność Pre- zesa Towarzystwa Zarząd Główny reprezentowany jest przez wyznaczonego przez Prezesa Towarzystwa członka Zarządu Głównego. Do referowania poszczególnych spraw Prezes Towarzystwa może delegować inne osoby.

V.5. Zarząd Główny

§28

1.Członkowie Zarządu Głównego w liczbie 2 do 5 osób są wybierani i odwoływani przez Radę Naczelną. Powołanie w skład Zarządu może nastąpić tylko na wniosek Prezesa Towarzystwa.

2.Zarząd Główny działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin określający wewnętrzny podział kompetencji członków Zarządu oraz sprawy, których załatwienie wymaga uprzedniego podjęcia uchwały. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Naczelna.

§29

1.Zarząd Główny realizuje uchwały Zebrania Delegatów i Rady Naczelnej i kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.

2.Do obowiązków Zarządu Głównego należy w szczególności:

a)monitorowanie działalności kół Towarzystwa w zakresie zgodności działania z przepisami prawa, statutem, misją i uchwałami władz naczelnych;

b)doradztwo dla kół, organizowanie szkoleń i działalność formacyjna;

c)monitorowanie ogłoszeń konkursów z zakresu działalności Towarzystwa, informowanie kół o rozpisanych konkursach, doradztwo w tym zakresie, wspólne występowanie z kołami z wnioskami w większych projektach możliwych do zrealizowania przez wiele kół z udziałem Zarządu Głównego;

d)opracowywanie projektów stanowiska Towarzystwa w sprawach polityki państwa oraz samorządów terytorialnych w sprawach dotyczących zakresu działalności Towarzystwa

e)organizowanie obiegu wewnętrznej informacji, informatyzacja Towarzystwa, prowadzenie jego wydawnictw;

f)współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi w szczególności w zakresie tworzenia przepisów dotyczących zakresu działalności Towarzystwa;

g)monitorowanie zmian obowiązujących przepisów i informowanie kół o zmianach;

h)opracowywanie i wnioskowanie do uchwalenia przez Radę Naczelną regulaminu wynagrodzeń, zasad zwrotu kosztów za podróże służbowe dla pracowników oraz dla członków i wolontariuszy Towarzystwa oraz innych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa uregulowań;

i)opracowywanie projektów rocznych planów działalności oraz planów finansowych do uchwalenia przez Radę Naczelną;

j)bieżące zarządzanie finansami, w tym zawieranie umów w imieniu Towarzystwa i zaciąganie zobowiązań, oraz zarządzanie majątkiem będącym własnością Towarzystwa z wyłączeniem majątku będącego własnością kół;

k)wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie nieruchomości przez koła Towarzystwa;

l)wyrażanie zgody na rozpoczęcie przez koło inwestycji o szacunkowej wartości przekraczającej kwotę określoną w regulaminie przyjętym przez Radę Naczelną;

m)powoływanie kół Towarzystwa i określanie terenu ich działania;

n)wnioskowanie o rozwiązanie koła;

o)powoływanie likwidatora koła, ustalanie zasad dysponowania majątkiem i rozliczenie postępowania likwidacyjnego koła;

p)uchylanie uchwał władz kół sprzecznych z prawem, Statutem, lub uchwałami władz naczelnych – od decyzji Zarządu Głównego przysługuje w terminie 2 tygodni od dnia jej doręczenia odwołanie do Sądu Koleżeńskiego;

q)zawieszanie Zarządów Kół w przypadku stwierdzenia działalności sprzecznej ze Statutem i uchwałami władz naczelnych, powołując w tym przypadku tymczasowy zarząd do czasu zwołania nadzwyczajnego zebrania Koła;

r)zwoływanie Zebrań Delegatów Towarzystwa;

s)inicjowanie uchwał Zebrania Delegatów oraz Rady Naczelnej, przygotowywanie niezbędnych materiałów informacyjnych i projektów uchwał.

V.6. Główna Komisja Rewizyjna

§30

1.Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest w składzie 5 - 9 członków. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2.Głowna Komisja Rewizyjna może kooptować do jej składu dodatkowych członków, także spośród członków Stowarzyszenia niebędących delegatami, w ilości nie większej niż ¼ wybranego składu Komisji.

3.Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin zatwierdzany przez Radę Naczelną. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

4.Do zakresu działania Komisji należą następujące sprawy:

a)kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, w tym:

-kontrola gospodarki majątkiem i finansami w szczególności badanie okresowych sprawozdań merytorycznych i finansowych Towarzystwa;

-kontrola zgodności działalności Towarzystwa ze statutem;

-kontrola wykonania uchwał władz naczelnych Towarzystwa;

b)przedstawianie wyników kontroli i wniosków z nich wynikających Zebraniu Delegatów

Towarzystwa, Radzie Naczelnej i Zarządowi Głównemu;

c)wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Towarzystwa;

d)stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Naczelnej na Zebraniu Delegatów;

e)wnioskowanie o odwołanie wybieralnych członków władz Towarzystwa wszystkich szczebli z wyjątkiem delegatów na Zebranie Delegatów.

5.Głowna Komisja Rewizyjna jest powiadamiana o posiedzeniach Zarządu Głównego i Rady Naczelnej i jej przedstawiciel może w nich uczestniczyć z głosem doradczym.

6.Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Kół. W przypadku niewypełniania zadań statutowych, naruszania statutu lub uchwał władz naczelnych Towarzystwa przez komisję rewizyjną koła Główna Komisja Rewizyjna może zawiesić działalność tej komisji, przejmując jej obowiązki lub powierzając je komisji rewizyjnej innego koła, do czasu zwołania Zebrania Koła.

7.Główna Komisja Rewizyjna przesyła 1 egzemplarz sprawozdania ze swojej działalności do Zarządu Głównego nie później jak na trzy tygodnie przed terminem Zebrania Delegatów Towarzystwa.

V.7. Sąd Koleżeński

§31

1.Sąd Koleżeński wybierany jest w składzie 10 - 12 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

2.Sąd Koleżeński może kooptować do jego składu dodatkowych członków, także spośród członków Stowarzyszenia niebędących delegatami, w ilości nie większej niż 25% jego wybranego składu.

3.Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków w wypadkach nieprzestrzegania przez nich

Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa, popełnienia czynu niegodnego, a także postępowania godzącego w dobre imię Towarzystwa.

4.Wnioski o rozpoznanie sprawy przez Sąd Koleżeński mogą składać: Rada Naczelna, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, zarządy i komisje rewizyjne kół.

5.Sąd Koleżeński stosuje kary w postaci upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członkowskich na okres do dwóch lat, względnie wykluczenia z Towarzystwa. Orzeczenie Sądu wymaga uzasadnienia i ma charakter ostateczny.

6.Sąd Koleżeński prowadzi działalność w oparciu o ustalony przez siebie regulamin zatwierdzany przez Radę Naczelną. Sąd wydaje postanowienia w składzie trzyosobowym wyznaczonym przez Przewodniczącego Sądu – z zastrzeżeniem ust.7. Każdemu składowi przewodniczy przewodniczący lub jeden z wiceprzewodniczących.

7.Poza rozpatrywaniem spraw wymienionych w ust. 3 do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a)interpretacja postanowień Statutu;

b)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego odmawiających powołania Koła;

c)rozpatrywanie odwołań od decyzji Zebrania Koła o skreśleniu z listy członków;

d)rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego uchylających uchwały władz koła;

e)podejmowanie na wniosek Zarządu Głównego uchwały o rozwiązaniu koła, które zaprzestało realizacji celów Towarzystwa albo rażąca narusza statut lub przepisy obowiązującego prawa – w sprawach określonych w niniejszym ustępie Sąd orzeka bezwzględną większością głosów swojego pełnego składu.

8. Sąd Koleżeński składa na Zebraniu Delegatów sprawozdanie z działalności.

V.8. Zebranie Koła

§ 32

Do kompetencji Zebrania Koła należy:

1.podejmowanie uchwał w sprawie sposobu realizacji celów Towarzystwa i uchwał naczelnych władz Towarzystwa;

2.uchwalanie preliminarzy budżetowych;

3.wybór prezesa, kolegialnych władz koła oraz delegata lub delegatów na Zebranie Delegatów;

4.rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań merytorycznych z działalności;

5.podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia członka Zarządu Koła oraz warunków zatrudnienia a także ich zmiany;

6.podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości;

7.podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub obciążenia nieruchomości; dla wykonania tych uchwał wymagana jest uprzednia zgoda Zarządu Głównego;

8.podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji, a gdy jej szacunkowa wartość przekracza kwotę określoną w uchwale Rady Naczelnej, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Głównego;

9.podejmowanie uchwał w sprawie uruchomienia nowej lub zamknięcia istniejącej placówki;

10.podejmowanie uchwał o rozpoczęciu przez Koło prowadzenia działalności gospodarczej i określanie formy tej działalności zgodnie z § 41;

11.uchwalanie regulaminów funkcjonowania placówek prowadzonych przez koło i regulaminów funkcjonowania jego władz;

12.udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na podstawie sprawozdania Zarządu Koła i wniosku Komisji Rewizyjnej.

§33

1.Zebrania Koła zwołuje Zarząd Koła nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2.Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Koła, Komisji Rewizyjnej Koła lub, Zarządu Głównego Towarzystwa winno odbyć się Zebranie Koła. Wniosek składa się do Za- rządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła; jeżeli w terminie 2 tygodni od wpłynięcia wniosku zarząd nie wyznaczy terminu zebrania, zebranie zwołuje komisja rewizyjna, a po bezskutecznym upływie kolejnych dwóch tygodni Zarząd Główny.

V.9. Prezes Koła

§34

1.Prezes Koła jest członkiem Zarządu Koła i kieruje jego pracami.

2.Do szczególnych obowiązków Prezesa Koła należy:

a)reprezentowanie koła na zewnątrz i jednoosobowe podpisywanie dokumentów Towarzystwa w tym w postępowaniach sądowych i administracyjnych z wyjątkiem zaciągania zobowiązań finansowych;

b)zawieranie umów z pracownikami koła bez względu na formę prawną (praca, zlecenie, dzieło) na warunkach określonych przez Zarząd Koła;

c)utrzymywanie kontaktów z samorządami lokalnymi z terenu działania koła;

d)utrzymywanie kontaktów z władzami kościelnymi;

e)wnioskowanie o powołanie i odwołanie członków Zarządu Koła;

f)udzielanie pełnomocnictw w sprawach objętych kompetencjami Prezesa Koła.

3.Umowy z Prezesem Koła na warunkach określonych przez Zebranie Koła zawiera wyznaczony przez to zebranie członek zarządu koła.

V.10. Zarząd Koła

§35

1.Zarząd Koła jest organem wykonawczym Zebrania Koła i realizuje na terenie działania Koła podstawowe cele Towarzystwa określone w § 5 i § 6 statutu.

2.W skład Zarządu Koła wchodzi Prezes Koła oraz 4-8 członków, którzy spośród siebie wybierają wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. Członkiem zarządu nie może być księgowy Koła.

3.Do zadań Zarządu Koła należy:

a)wykonywanie uchwał zebrania koła i władz naczelnych Towarzystwa;

b)opracowywanie rocznych planów działalności oraz preliminarzy budżetowych Koła i przedkładanie ich zebraniu koła do zatwierdzenia;

c)zarządzanie bieżące majątkiem i finansami;

d)zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań;

e)dokonywanie przyjęć do Towarzystwa oraz skreśleń z listy jego członków;

f)składanie na Zebraniu Koła sprawozdań merytorycznych z działalności Koła oraz sprawozdań finansowych.

V.11. Komisja Rewizyjna Koła

§36

1.Komisja Rewizyjna Koła wybierana jest w liczbie 3-5 członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji.

2.Komisja Rewizyjna Koła działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zebranie Koła, a opracowany z wykorzystaniem wytycznych przedstawionych przez Główną Komisję Rewizyjną.

3.Do zadań Komisji należy:

a)kontrola zgodności działalności koła ze statutem oraz uchwałami władz naczelnych

Towarzystwa;

b)kontrola finansowa działalności koła w szczególności badanie okresowych sprawozdań merytorycznych i finansowych Koła;

c)składanie sprawozdań z kontroli na Zebraniu Koła;

d)występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;

e)współpraca z Główną Komisją Rewizyjną Towarzystwa.

4.Komisja rewizyjna jest powiadamiana o posiedzeniach zarządu koła i jej członkowie mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

Rozdział VI

Asystent Kościelny

§37

1.Asystenta Kościelnego mianuje Konferencja Episkopatu Polski na wniosek Rady Naczelnej.

2.Do zadań Asystenta Kościelnego należy:

a)utrzymywanie łączności pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a władzami naczelnymi Towarzystwa;

b)koordynowanie formacji duchowej w Towarzystwie, współpraca z kapelanami kół i placówek Towarzystwa;

c)staranie się o zapewnienie posługi duszpasterskiej w kołach i placówkach przy współpracy z właściwymi władzami kościelnymi i zarządem koła.

3.Asystent Kościelny ma prawo udziału w Zebraniach Ogólnych oraz zebraniach Rady Naczelnej z głosem doradczym.

Rozdział VII

Majątek Towarzystwa

§38

1.Środki do realizacji celów Towarzystwa mogą pochodzić z:

a)składek;

b)ofiar, darowizn pieniężnych i rzeczowych;

c)zapisów i spadków;

d)odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

e)dochodów z tytułu zakupionych obligacji, bonów skarbowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych obligacji i funduszach inwestycyjnych pieniężnych;

f)dotacji, subwencji, nawiązek, grantów i środków przekazanych na realizację powierzonych zadań;

g)działalności gospodarczej;

h)zbiórek publicznych;

i)odpisów od dochodów innych podmiotów;

j)odpłatności wnoszonej przez osoby korzystające z usług;

k)odpłatności gmin i innych podmiotów za wykonywane usługi.

2.Powyższe środki w całości przeznacza się na działalność statutową.

§39

1.Koła Towarzystwa samodzielnie finansują swoją działalność; Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania majątkowe kół.

2.Koła nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania majątkowe Towarzystwa ani innych kół.

§ 40

W Towarzystwie zabrania się:

a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b)przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa;

d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie orga- nizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§41

1.Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Towarzystwo i przez jego Koła tylko w formie wyodrębnionej fundacji lub spółki prawa handlowego z wyłączeniem z udziału innych osób prawnych i fizycznych albo spółdzielni socjalnej – z zastrzeżeniem § 49.

2.Określony w ustępie powyżej zakaz udziału innych osób fizycznych i prawnych nie dotyczy spółdzielni socjalnych z udziałem Towarzystwa.

3.Przeznaczony do podziału zysk z działalności gospodarczej może być przeznaczony tylko na działalność statutową Towarzystwa.

4.Przewidziane w § 40 zakazy stosuje się również do działalności gospodarczej.

§42

1.Do podpisywania zobowiązań majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa Towarzystwa lub w jego zastępstwie osoby przez niego imiennie upoważnionej.

2.Do podpisywania zobowiązań majątkowych Koła wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Koła, w tym Prezesa Koła lub w jego zastępstwie osoby przez niego imiennie upoważnionej.

3.Przed zaciągnięciem zobowiązania (podpisaniem umowy), którego wartość przekracza kwotę określoną uchwałą Rady Naczelnej wymagana jest uprzednia uchwała zarządu od- powiednio Towarzystwa lub koła.

Rozdział VIII

Rozwiązanie Koła, rozwiązanie Towarzystwa

§43

1.Koło Towarzystwa może być rozwiązane uchwałą zebrania koła lub uchwałą Sądu Koleżeńskiego w trybie § 31 ust. 7 pkt e) statutu.

2.Uchwałę o rozwiązaniu zebranie koła większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ członków koła. Zawiadomienie o zebraniu winno być wysłane do członków koła w sposób wskazany w § 18.7 i do Zarządu Głównego listem poleconym co najmniej na miesiąc przed terminem i zawierać porządek obrad.

3.Po podjęciu uchwały o likwidacji koła Zarząd Główny powołuje jego likwidatora, który kończy sprawy majątkowe koła i dysponuje jego majątkiem zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego na potrzeby Towarzystwa. W wypadku braku możliwości odpłatnego zbycia majątku lub wykorzystania go na cele Towarzystwa, za zgodą Zarządu Głównego majątek ten może być przekazany innym podmiotom na cele charytatywne zbliżone do celów Towarzystwa.

§44

1.Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Zebranie Delegatów Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Zebranie Delegatów wyznacza Komisję Likwidacyjną w składzie 5 członków. Komisja likwidacyjna powołuje likwidatorów kół.

3.Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa przeznaczenie majątku Towarzystwa na cele charytatywne zbliżone do celów Towarzystwa. Zebranie koła Towarzystwa może w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa podjąć uchwałę o dalszym prowadzeniu działalności jako samodzielne stowarzyszenie i uchwalić własny statut. W takiej sytuacji likwidator koła jego majątek w całości przekazuje nowej organizacji pod warunkiem przejęcia i zabezpieczenia wszystkich zobowiązań.

Rozdział IX

Zmiana Statutu

§ 45

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Zebranie Delegatów Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział X

Przepisy wprowadzające

§46

Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania. Z tym samym dniem traci ważność dotychczasowy statut, przy czym jego postanowienia zachowują ważność w zakresie i czasie niezbędnym do realizowania przepisów określonych w §§ 47-52.

§47

1.Po uprawomocnieniu się postanowienia o zarejestrowaniu statutu Zarząd Główny w istniejącym w tym dniu składzie podejmie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące uchwałę o przekształceniu się w Radę Naczelną Towarzystwa i powoła Zarząd Główny w trybie określonym w § 25 statutu.

2.Z dniem powołania Zarządu Głównego Prezydium Zarządu Głównego w rozumieniu dotychczasowego statutu przestaje istnieć, a pozostałe władze Towarzystwa, w tym Prezes Towarzystwa, zachowują swoje funkcje i ciągłość kadencji, z tym że kompetencje ich określone są na podstawie postanowień niniejszego statutu.

3.W terminie 6 miesięcy od zarejestrowania statutu zarządy kół zrzeszonych w oddziałach Towarzystwa podejmą uchwałę o przekształceniu ich w porozumienie kół w rozumieniu § 15 statutu. Brak takiej uchwały w zakreślonym terminie oznacza likwidację oddziału; w wypadku takiej potrzeby Zarząd Główny powoła likwidatora do zakończenia spraw oddziału.

§48

1.Zarząd Główny w terminie 6 miesięcy od dnia powołania dokona przeglądu obowiązujących w Towarzystwie regulaminów, instrukcji i innych dokumentów regulujących zasady działania Towarzystwa i podejmie uchwały dostosowujące do wymagań statutu lub wystąpi z odpowiednią inicjatywą uchwałodawczą do Rady Naczelnej.

2.Zarządy Kół w terminie 6 miesięcy od zarejestrowania statutu dokonają przeglądu obowiązujących w Kole regulaminów, instrukcji i innych dokumentów regulujących zasady działania Koła i podejmą uchwały dostosowujące do wymagań statutu lub wystąpią z odpowiednią inicjatywą uchwałodawczą do zebrania koła.

§ 49

Koła prowadzące w dniu wejścia w życie niniejszego statutu działalność gospodarczą, jeżeli nie będą mogły dostosować jej do wymogów § 41 mogą prowadzić tą działalność na dotychczasowych zasadach

§ 50

1.Koła Towarzystwa nieposiadające osobowości prawnej w dniu wejścia w życie statutu w terminie nie dłuższym niż 2 lata podejmą uchwały o uzyskaniu osobowości prawnej i dokonają wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2.Zarząd Główny Towarzystwa zapewni kołom wszechstronną pomoc w uzyskaniu osobowości prawnej w szczególności przy udziale władz kół przeprowadzi negocjacje z kontrahentami Towarzystwa w celu ustalenia możliwości dokonania cesji praw i zobowiązań wynikających z zawartych umów dotyczących kół bezpośrednio na te koła.

3.W okresie przejściowym w nowozawieranych umowach na rzecz kół bez osobowości prawnej zarządy tych kół oraz Zarząd Główny zobowiązane są zastrzegać prawo przeniesienia umów na koło po uzyskaniu przez nie osobowości prawnej.

§51

1.Po uzyskaniu przez każde z kół osobowości prawnej Zarząd Główny dokona przekazania na jego własność majątku będącego w jego dyspozycji.

2.Po wykonaniu ustępu 1 Zarząd Główny dokona inwentaryzacji pozostałego majątku Towarzystwa i w porozumieniu z Radą Naczelną podejmie decyzje co do jego rozdysponowania a rzecz kół lub postawieniu w dyspozycji Zarządu Głównego na realizację celów ogólnych Towarzystwa.

§52

1.W wypadku nie podjęcia przez koło uchwały o uzyskaniu osobowości prawnej w terminie określonym w § 50 Zarząd Główny podejmie uchwałę o likwidacji takiego koła i powoła jego likwidatora.

2.Dopuszcza się wyjątkowo, za zgodą Rady Naczelnej, prowadzenie przez koło działalności bez odrębnej osobowości prawnej, jeżeli nie będzie możliwe uzyskanie zgody kontrahentów na cesję umów na koło – do czasu wygaśnięcia tych umów, z zastrzeżeniem § 50 ust.3.

Wednesday the 19th - - Joomla 3.3 Templates